Python学习笔记之推导式

2019-9-21 张宇童 Python

# 推导式
# 通过一行循环判断遍历出一些列数据的方式就是推导式

# 列表推导式 里面一行数据循环判断 外面是[]
listvar = [1,2,3,4,5]
# 在遍历时如果需要的值就放到左侧 i 为例
res = [i << 1 for i in listvar]
print(res) # [2, 4, 6, 8, 10]

# 带有判断条件的列表推导式
# for 循环接的判断条件只能是if
listvar = [1,2,3,4,5,6] # 取所有奇数
res = [i for i in listvar if i % 2 == 1]
print(res) # [1, 3, 5]

# 多循环推导式
listvar = ['小白','小黑','小嗨','小蓝','小黄']
listvar2 = ['小红', '小花', '小天', '小绿', '小金']
res = [i+ '和' + x + '玩' for i in listvar for x in listvar2]
print(res) # ['小白和小红玩', '小白和小花玩', '小白和小...]

res = [i + '和' + listvar2[listvar.index(i)] for i in listvar]
print(res) # ['小白和小红', '小黑和小花', '小嗨和小天', '小蓝和小绿', '小黄和小金']

res = [i + '和' + x + '出去玩' for i in listvar for x in listvar2 if listvar.index(i) == listvar2.index(x)]
print(res) # ['小白和小红出去玩', '小黑和小花出去玩', '小嗨和小天出去玩', '小蓝和小绿出去玩', '小黄和小金出去玩']

标签: python 学习笔记

发表评论:

Powered by emlog